Rezin bilen örtülen çäge guýmak üçin keramit çäge

Keramit gumy, SHXK tarapyndan öndürilen emeli sferik guýma çäge, ýapon kerabadlary bilen birmeňzeş.Highokary refraktorlygy (> 1800 ° C), kiçi burç koeffisiýenti (<1.1, takmynan sferik), az kislotany sarp etmek (bitarap material), pes baglaýjy mazmun (baglaýjy mazmunyň azyndan 30% azalmagy) we bölejikleriň ýokary güýji, döwülmeýän we beýleki ajaýyp aýratynlyklary, çäge guýmagyň ähli görnüşleri üçin amatly, esasanam örtülen gum üçin.Has üstünlikli ýüz tutma ýagdaýlary bar.

Doly keramiki gum örtülen çäge ýasamak üçin ulanylýar we guýma önümleriniň hilini we önümçilik netijeliligini ýokarlandyryp, guýma önümleriniň bahasyny we kärhanalaryň önümçilik bahasyny peseldip bilýän meliorasiýadan soň gaýtadan ulanylýar, uzak möhletleýin ulanylyş gymmaty ondan pesdir kremniniň çägesi.Şonuň üçin soňky ýyllarda iri örtükli çäge ösümlikleriniň hemmesi diýen ýaly keramiki gumy örtülen gum öndürmek üçin çig gum hökmünde ulandy.

Üstünlik

Super Müşderileriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary ýokary temperatura garşylygy, deformasiýa intensiwligine, pes inflýasiýa, gazyň pes ewolýusiýasy bilen örtülen keramiki çäge.

Artificial Emeli ýadro ýasamak prosesi üçin ulanylýan suwuklygy doldurmak ukyby, taýak däl galyndy.

High Superokary temperatura çydamlylygy, gum ýakmak, ýerüsti eplemek, damar, bogun çyrasy we döwmek ýaly kemçiliklerden gaça durup biler.

Sand 100 kg-dan kiçi guýma çäge örtüksiz gazanylyp bilner.

Bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy

Bölejikleriň ululygyny paýlamak islegiňize görä düzülip bilner.

Meş

20 30 40 50 70 100 140 200 270 Pan AFS

μm

850 600 425 300 212 150 106 75 53 Pan  
kody 40/70   ≤5 20-30 40-50 15-25 ≤8 ≤1       43 ± 3
70/40   ≤5 15-25 40-50 20-30 ≤10 ≤2       46 ± 3
50/100     ≤5 25-35 35-50 15-25 ≤6 ≤1     50 ± 3
100/50     ≤5 15-25 35-50 25-35 ≤10 ≤1     55 ± 3
70/140       ≤5 25-35 35-50 8-15 ≤5 ≤1   65 ± 4
140/70       ≤5 15-35 35-50 20-25 ≤8 ≤2   70 ± 5
100/200         ≤10 20-35 35-50 15-20 ≤10 ≤2 110 ± 5

Arza

Motor silindr bloky, silindr kellesi, porşen halkasy, ýag möhüri, pol çeşmesi.

Kiçi we orta göwrümli poslamaýan polat, polat guýma gabygy, ýadrosy.

Uly turbinaly gabyk galypynda, 6-8 tizlikli dişli guty, awtoulag tormoz diskiniň esasy bölegi ,.

Muti-silindrli blok (boş görnüşli ýadro), gaz turbasy we bronh.

Kamşaft, ýag möhüri, konteýner burç gabygy.

Highokary standart, ýokary talap, örtülen çäge guýmagyň kyn prosesi.

Keramit-gum-rezin bilen örtülen çäge guýmak- (3)
Keramit-gum-rezin bilen örtülen çäge guýmak- (5)
Keramit-gum-rezin bilen örtülen çäge guýmak- (1)
Keramit-gum-rezin bilen örtülen çäge guýmak- (6)
Keramit-gum-rezin bilen örtülen çäge guýmak- (4)
Keramit-gum-rezin bilen örtülen çäge guýmak- (7)
Keramit-gum-rezin bilen örtülen çäge guýmak- (8)
Keramit-gum-rezin bilen örtülen çäge guýmak- (9)
Keramit-gum-rezin bilen örtülen-çäge guýma-1

Iş wagty: 30-2021-nji dekabry