Çörek bişirilmeýän keramiki çäge

Çörek bişirilmeýän keramiki gum, pes burç koeffisiýenti bolan sferik görnüşdir.Gerekli rezin baglaýjynyň mukdary keramiki çäge ulanyp has azdyr.Keramiki gumyň top görnüşi gowy suwuklygy döredýär, bu ýadro atyjy maşynyň gumy atmagy üçin amatlydyr.Cerasand, guýulýan kwars çägesinden has gowy häsiýetlere eýe.Highokary refraktorlygy, az ýylylyk giňelmegi, gowy burç koeffisiýenti, ajaýyp akymlylygy, könelmegine ýokary garşylyk, ezmek we termiki zarba, ýokary meliorasiýa tizligi bar.

Üstünlik

Keramiki gumyň top görnüşi sebäpli gowy akym we pes burç koeffisiýenti.Coreadro atyjy bilen işleşende, gum ownuk burçlara gitmek aňsat.Şeýlelik bilen, has ýumşak guýma ýüzüni alar.

Kera Keramiki gumyň himiki düzüminiň köpüsi Al2O3 we SiO2.1800 to çenli ýokary termiki anti-termiki ukyby bar.Gumda kislota ýa-da aşgar ýok.Şonuň üçin rezinler ýa-da eredilen polat bilen reaksiýa almaz.Bu aýratynlyk, kastingiň üstki hilini ýokarlandyryp biler.

Partic Bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy elek prosesi bilen dolandyrylýar.Keramiki gum emeli guýulýan çäge, şonuň üçin müşderileriň talaplaryna bölejikleriň ululygynyň paýlanyşyna gözegçilik edip bileris.Gumda jerime az.

Rec meliorasiýa derejesi.Termiki we mehaniki meliorasiýa.Uzak iş möhletini we gum ulanylyşyny azaltmagy teklip edýär.

● colokary çökmek.Sintirlenen keramiki çäge sferiki görnüşi, burç şekilli däneler bilen deňeşdirilende, guýulýan böleklerden has aňsat bölünmäge we aşaky böleklere we guýma netijeliligine sebäp bolup, çökmegi gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

● Aşaky ýylylyk giňelişi we ýylylyk geçirijiligi.Döküm ölçegleri has takyk we pes geçirijilik has gowy galyndy öndürijiligini üpjün edýär.

Bul Has pes dykyzlyk.Emeli keramiki gum birleşdirilen keramiki çäge (gara top gumy), sirkon we hromit ýaly ýarym töweregi ýeňil bolansoň, birlik agramyndaky galyndylaryň sanyndan iki esse köp bolup biler.Şeýle hem zähmeti tygşytlamak we energiýa çykdajylaryny tygşytlamak gaty aňsat işlenip bilner.Şeýle-de bolsa, baglaýjy goşmaçanyň mukdaryna üns berilmelidir.

Sil Silisiýa çäge ýa-da kwars çägesinden 30-50% az rezin talap edýär.

Ing Dökümler az örtük bilen örtülendir.

Single Bir gum hökmünde ulanylyp bilner.

● Durnuk üpjünçilik.Çalt we durnukly üpjünçiligi saklamak üçin ýyllyk kuwwaty 200,000 MT.

Bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy

Bölejikleriň ululygyny paýlamak islegiňize görä düzülip bilner.

Meş

20 30 40 50 70 100 140 200 270 Pan AFS

μm

850 600 425 300 212 150 106 75 53 Pan  
Kod 30/50 ≤1 25-35 35-50 15-25 ≤10 ≤1         30 ± 5
40/70   ≤5 20-30 40-50 15-25 ≤8 ≤1       43 ± 3
70/40   ≤5 15-25 40-50 20-30 ≤10 ≤2       46 ± 3
50/100     ≤5 25-35 35-50 15-25 ≤6 ≤1     50 ± 3
100/50     ≤5 15-25 35-50 25-35 ≤10 ≤1     55 ± 3
70/140       ≤5 25-35 35-50 8-15 ≤5 ≤1   65 ± 4

Arza

The Peç, aşgazan-fenolik, suw aýnasy ýaly rezinler bilen işlemek.

● ýokary garyndyly polat we uglerod polat.

Carbon Pes uglerod polat we poslamaýan polat klapan bölekleri.

Ain Poslamaýan polat, marganes polat, ýokary hrom çoýun.

surat2
surat1
Keramiki-gum-çörek-çörek-çäge guýmak- (2)
Keramiki-gum-çörek-çörek-çäge guýmak- (8)
Keramiki-gum-çörek-çörek-guýma- (3)
Keramiki-gum-çörek-çörek-çäge guýmak- (7)
Keramika-gum-çörek-çörek-çäge guýmak- (4)
Keramiki-gum-çörek-çörek-guýma- (9)
Keramika-gum-çörek-çörek-guýma- (10)
Keramika-gum-çörek-çörek-guýma- (6)
Keramiki-gum-çörek-çörek-çäge guýmak- (5)

Iş wagty: 30-2021-nji dekabry