Keramiki gum tozy

Gysga düşündiriş:

Kaist keramiki guýma çäge tozy, keramiki guýma çäge uny diýlip hem atlandyrylýar, bölejikleriň ululygy 0,075 mm-den pes ýa-da 200-den pes bolan keramiki guýma çäge degişlidir. Köplenç süzülen keramiki bölejiklerden bölünýär ýa-da galyp däl-de, ýörite ulanmak üçin ýöriteleşdirilen ýadro ýasamak.Keramiki guýma gumy bilen bölejikleriň ululygy we ýokary refraktorlygy bilen meňzeş aýratynlyklary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kaist keramiki guýma çäge tozy, keramiki guýma çäge uny diýlip hem atlandyrylýar, bölejikleriň ululygy 0,075 mm-den pes ýa-da 200-den pes bolan keramiki guýma çäge degişlidir. Köplenç süzülen keramiki bölejiklerden bölünýär ýa-da galyp däl-de, ýörite ulanmak üçin ýöriteleşdirilen ýadro ýasamak.Keramiki guýma gumy bilen bölejikleriň ululygy we ýokary refraktorlygy bilen meňzeş aýratynlyklary bar.

Keramiki-gum-poroşok- (3)
Keramiki-gum-poroşok- (2)
Keramiki-gum-poroşok- (5)
Keramiki-gum-poroşok- (6)

Keramiki gum tozy

Esasy himiki komponent Al₂O₃≥53%, Fe₂O₃ < 4%, TiO₂ < 3%, SiO₂≤37%
Bölekleýin ululyk 200 meshden 1000 mesh
Döwülme ≥1800 ℃

Arza

Adatça, keramiki guýma çäge tozy, guýma örtüklerinde we 3D çaphana işlerinde giňden ulanylýar.
1. Döküm örtükleri
Keramiki guýma çäge tozy, dolandyrylýan bölejikleriň ululygy, sferik görnüşi, ideal süzgüç nokady we ereýän nokady, ýokary ýylylyk geçirijiligi, pes ýylylyk giňelmegi we guýulýan metallaryň köp görnüşine iň az reaktiwligi üçin guýma örtük doldurgyjynyň gowy seçimidir.Zirkon çäge uny ýaly gaty gymmat materiallaryň täsirli ornuny tutýar.
Peýdalary :
Metal Metalyň aralaşmagynyň we gumuň ýanmagynyň öňüni alyň.
Cast Kastingleriň gowy tamamlanmagy.
Easily Amaly aňsat örtükler.(meselem: çotga, suwa batyrmak, süpürmek, pürkmek we ş.m.)
Cast Dökümleriň gaz deşiklerinden gaça durmak üçin ajaýyp geçirijilik.
Costs Çykdajylaryň azalmagy.
● Daşky gurşaw üçin arassa.
2. 3D çap etmekde amaly programmalar
Keramiki guýma çäge uny “ýeke” mesh paýlanan görnüşe bölünip bilner, 3D çap etmekde has amatlydyr.Çylşyrymly kastingleriň köp bölegi gysga wagtyň içinde hilini tassyklaýan 3D tarapyndan öndürildi.
Peýdalary :
Easyeňil çap etmek üçin ajaýyp akym.
Cast Dökümleriň gaz kemçiliklerinden gaça durmak üçin aşaky baglaýjy goşundy.
Costs Çykdajylaryň azalmagy.
Cast Döküm metallarynyň köp görnüşine uýgunlaşmak.
Cast Kastingleriň gowy tamamlanmagy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň